תנאי שימוש

 

מסמך תנאי שימוש זה ("תנאי השימוש") הינו הסכם משפטי מחייב בינך, המשתמש שישתמש באפליקציה ("אתה", "המשתמש"), לבין חברת Movez Analyticzs UK וחברות הקשורות אליה ו/או לשותפיה ("Movez" או "אנחנו"), בקשר לשימוש באפליקציית Movez לטלפונים ניידים ו/או השירותים הקשורים ("האפליקציה" ו-"השירותים").

בעצם השימוש באפליקציה אתה מאשר ומסכים לתנאים ולהגבלות להלן, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, המשולבים במסמך זה באמצעות הפניות. Movez שומרת לעצמה את הזכות, לשנות את תנאי השימוש באפליקציה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמו גם לשנות כל מדיניות אחרת המשולבת בהם, בכל עת, על ידי פרסום השינויים ב-https://www.movez.ai/privacy. לידיעתך, כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תיכנס ותשתמש באף חלק מהאפליקציה ו / או השירותים.

 

1. האפליקציה והשירותים

האפליקציה שלנו חושפת את היכולות שלך באמצעות שכבה ייחודית של מדדים ואפקטים על גבי הסרטון שלך. האפליקציה מספקת לך תוכן אינטראקטיבי ומדדים אודות היכולות והפעילויות שלך ומאפשרת לך לשתף אותו, כמו גם תכנים אחרים כגון תמונות וסרטונים, עם משתמשים אחרים תוך שימוש בתכונות השיתוף המקוריות של המכשיר שלך.

השירות עשוי לכלול שליחת התראות בדחיפה, הודעות, מיילים והתראות אחרות בדרכי תקשורת שונות. בנוסף, השירות עשוי לכלול פרסומות של צד שלישי ו/או תוכן שיווקי ופרסומי. באפשרותך לבטל את התראות הדחיפה בכל עת על ידי שינוי הגדרות האפליקציה.

 

2. הגבלת גיל

אתה רשאי להשתמש באפליקציה ובשירותים בכל גיל. אם אתה קטין ואינך יכול לערוך הסכמים משפטיים על פי חוקי מדינת מגוריך, עליך לקבל את אישור ההורה או האפוטרופוס החוקי שלך להשתמש באפליקציה ובשירות. אנא קרא את תנאי השימוש יחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי ובקש שאלו יוסברו לך בשפה שברורה לך.

אם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי של משתמש שהוא קטין, בכך שאתה מאפשר לילדך להשתמש באפליקציה או בשירותים, אתה מסכים לתנאי השימוש ואחראי לפעילות ילדך באפליקציה ו/או בשירותים. אתה מאשר ומצהיר כי כל פרטי הזיהוי שנמסרים על ידך, כדי לאשר שהנך מבוגר המהווה האפוטרופוס החוקי של משתמש שהוא קטין, הם אמתיים, מקוריים ואכן סופקו על ידך.

 

3. רישום

כתנאי לשימוש בכל או בחלק מתכונות האפליקציה והשירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, אתה עשוי להתבקש להירשם לאפליקציה וליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש שלך יעניק לך גישה לאפליקציה ולתכונותיה וכן לתכונות נוספות ש-Movez עשויה לייצר ולתחזק מעת לעת. כחלק מתהליך ההרשמה, ייתכן שתידרש לשלם דמי רישום, לספק ל-Movez מידע אישי מסוים (כפי שמוסבר באופן מפורט יותר במדיניות הפרטיות שלנו) ולבחור סיסמה. אתה מתחייב כי במעמד הרישום תעביר ל-Movez מידע מדויק, מלא ומעודכן, בהתאם ובכפוף לכל החוקים והתקנות החלים. אינך רשאי: (א) להתחזות לאדם אחר; (c) להירשם תחת שם אשר הכפוף לזכויותיו של אדם או גוף אחר ללא אישור מתאים; או (ג) להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור.

Movez שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרישום משתמש או לחסום גישת משתמש לאפליקציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנך האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך ועליך לשמור את פרטי ההתחברות לחשבונך באופן מאובטח. עליך להודיע ל-Movez באופן מידי על כל פרצת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך. Movez לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם לך כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבונך.

4. קניין רוחני ורישיון

 

4.1. כל הזכויות מכל סוג שהוא באפליקציה ובשירותים, לרבות כל זכויות הקניין רוחני הקשורות בהם, הינן קניינה המלא והבלעדי של Movez ו/או של צדדים שלישיים שהרשו ל- Movez להשתמש בהם. בכפוף לתנאי שימוש אלו, Movez מעניקה לך בזאת רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להמחאה או למתן רישיונות-משנה, לגישה ולשימוש באפליקציה ובשירותים, ובלבד שלא תשנה או תתאים כל חלק בשירות, למעט כנדרש באופן סביר לטובת השימוש באפליקציה ובשירותים, למטרתם המיועדת. למעט כפי שנקבע במפורש בזאת, שום זכויות או רישיונות אחרים, אינם מוענקים לך על ידי Movez, באופן ישיר או במשתמע, ביחס לאפליקציה ולשירותים. Movez שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה ובשירותים אשר לא הוענקו במפורש במסגרת תנאי השימוש.

 

4.2. כל התצלומים, התמונות ההדמיות, האיורים, האנימציות, הטקסטים, תוכנות המחשב, העיצובים, הגרפיקה, הלוגואים, קבצי הקול והוידאו, הסרטונים, השירים, היישומים האינטראקטיביים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות מסחריים, "המראה והתחושה" ותכנים אחרים המוצגים באמצעות האפליקציה ("תוכן"), או תוכן אחר המשמש, מוצג, נכלל, משולב, מועלה, או מפורסם על ידי Movez או על ידי כל גורם שלישי מטעמו לאפליקציה (למעט "תוכן משתמש", כהגדרתו להלן) , הוא קניינה הבלעדי של Movez ו/או בעלי הרישיון מטעמה ("תכני Movez"), ואין להשתמש, להוריד, להפיץ ו/או להעתיק אותם, באופן מלא או חלקי, ללא אישור בכתב מראש של Movez או של כל צד שלישי רלוונטי. למען הסר ספק, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, להפיץ, למכור, להעניק רישיון, להשכיר, להעביר, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על, או לנצל בכל דרך שהיא, את תכני Movez או כל חלק מהם.

 

4.3. ככל שתשלח ל-Movez משוב או השגות בקשר לאפליקציה ו/או לשירותים, Movez תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות אותך בכל דרך שהיא בגין משוב או השגה כאמור.

5. תוכן משתמש

 

5.1. אתה רשאי ליצור, לאחסן, להעלות, לפרסם, לספק, להציג, לשתף וכן להעביר בדרכים אחרות תוכן לצדדים שלישיים, לרבות תמונות שלך, סרטונים, ונתונים פיזיולוגיים שלך באמצעות האפליקציה ("תוכן משתמש").

5.2. תוכן משתמש כמוגדר להלן אשר הועלה על ידך לאפליקציה או ששותף עם אחרים יהיה זמין או נגיש למשתמשים אחרים. כל עוד תוכן משתמש משותף עם אחרים הוא יחשב לתוכן אשר אינו סודי ואתה מוותר בזאת על כל זכות לפרטיות ביחס לתוכן זה. אתה יכול להשבית אפשרויות שימוש אלו בהגדרות של חשבון המשתמש שלך.

5.3. הנך מצהיר ומתחייב בזאת שאתה הוא בעל הזכויות הבלעדי להשתמש בתוכן המשתמש, או שיש לך את כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, האישורים וההיתרים הדרושים כדי לעשות בו שימוש. כמו כך, הנך מאשר בזאת ל-Movez, לעשות שימוש, לנצל, לפרסם, להעתיק, להוריד, לאחסן, לשתף, להפיץ ולהעביר תוכן משתמש, וזאת מבלי להפר כל זכויות יוצרים, זכות לפרטיות, זכויות פרסום, סימני מסחר או כל זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו.

5.4. הנך מעניק בזאת רישיון בלתי חוזר, נצחי, שאינו בלעדי, עולמי, נטול תמלוגים, בעל זכות למתן רשיון משנה לשימוש, העתקה, הורדה, אחסון, שינוי, התאמה, תרגום, שיתוף, פרסום, שכפול, יצירת עבודות נגזרות, הפצה, ביצוע בפומבי ולהצגת תכני המשתמש באופן המתואר להלן בכל הפלטפורמות והערוצים הידועים, או כאלו שפותחו מאוחר יותר, כדי לאפשר את פעילות האפליקציה והשירותים. הנך רשאי להפסיק רישיון זה בכל עת על ידי הסרת תוכן המשתמש שלך מהאפליקציה. עם זאת, הנך מסכים בזאת כי Movez רשאית לשמור ולהשתמש בעותקים של תוכן משתמש לפרק זמן סביר, על פי חוקי הפרטיות הרלוונטיים, למטרות ארכיון או גיבוי או על מנת לאכוף את התנאים וההגבלות הללו וכדי לעמוד בכל הגבלות החוק החל.

 

5.5. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש שאתה מעלה, מפרסם, מספק, מציג, משתף או מעביר בכל בצורה אחרת דרך האפליקציה וכן לכל נזק או אובדן לצד שלישי אחר הנובע מכך, ועליך לקחת בחשבון כל סיכון אפשרי בקשר לכך. הנך מבין שבעת השימוש באפליקציה אתה תחשף לתוכן משתמש ממגוון מקורות. Movez אינה אחראית, ואינה מתחייבת לדיוק, תוקף, סטאטוס משפטי, שימושיות, בטיחות או זכויות קניין רוחני של תוכן המשתמש שאתה או כל משתמש אחר או צד שלישי אחר מפרסמים או מעבירים דרך השירות. הנך מוותר בזאת על כל זכויות או סעדים משפטיים שיש לך או שעשויים להיות לך כלפי Movez, ביחס לתוכן משתמש כאמור.

 

6.הגבלות שימוש

6.1. הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מתאים על פי דין ליצירת חוזה מחייב בכפוף לתנאי שימוש אלו, וכי השימוש שלך בשירות מטעם צד שלישי כלשהו הינו מאושר על ידי אותו צד ג' כאמור. אנא דווח לנו על כל שימוש בלתי מורשה באפליקציה על ידי צד שלישי.

6.2. הנך מתחייב כי לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לבצע את הפעולות הבאות: (א) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים בכל דרך אשר הינה: (1) מכפישה, פוגענית, אלימה, מטרידה, מגונה, מאיימת, גזענית, פוגעת בזכות לפרטיות של אדם אחר, או בכל בדרך אחרת אשר סביר להניח שיכולה לפגוע באדם או ישות; (2) מפרה או עושה שימוש לרעה בזכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או כל זכות קניינית או חוזית אחרת של צד שלישי; (3) אינה חוקית או מעודדת פעילות בלתי חוקית; (ב) פעולות שנועדו להשיג מצד שלישי פרטי התחברות לאפליקציה ו/או לשירות, לרבות שם משתמש, סיסמא או מידע פרטי רלוונטי; (ג) שימוש בנוזקות (וירוסים) לרבות סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנת מחשב אחרת שנועדה להפריע, להרוס או להגביל את השימוש בתכולות האפליקציה ו/או השירותים ו/או במערכות מחשב, שרתים, חומרה או ציוד תקשורת; (ד) ליצור משתמש בעל זהות בדויה או להתחזות לאדם אחר; (ה) לעקוב או להטריד בכל דרך אחרת אדם אחר  להתנהג בצורה שהיא אנטי-חברתית, מפריעה או הרסנית לרבות“flaming“, “spamming“, “flooding“, “trolling“ “griefing“ או (ו) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים שלא בהתאם להוראות כל דין או על פי תנאי שימוש אלו.

6.3. הנך מתחייב לא לעשות, ולא לאפשר לצדדים שלישיים לעשות, את הבאים: (א) לנקוט בפעולות כלשהן שנועדו לעקוף או להשבית את מערכות האבטחה של האפליקציה ו/או השירותים; (ב) לפרסם, להפיץ, למכור, לחשוף, לשווק, להעניק רישיון משנה, להשכיר, להציג, לספק, להעביר או להנגיש את האפליקציה ו/או השירותים, או כל חלק מהם, לצד ג' כלשהו; (ג) לפרק, להנדס לאחור, לשפר, או לעשות כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור של האפליקציה ו/או השירותים, או כל חלק ממנו; (ד) לשנות, לשכפל או לייצר יצירות נגזרות מהאפליקציה ו/או מהשירותים או מכל חלק מהם; (ה) להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אוטומטי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לטובת חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים האפליקציה ו/או השירות או לטובת כל מטרה אחרת (אלא אם אלו מהווים חלק אינטגרלי מטכנולוגיות החיפוש של מנועי חיפוש שאושרו על ידנו במפורש); או (ו) להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים בכל דרך שהיא בלתי חוקית או שאינה מורשית על פי תנאי השימוש.

 

7. אתרים של צד ג'

במהלך השימוש באפליקציה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט, יישומים או תכנים של צדדים שלישיים, כמו גם הפניות למוצרים ו/או לשירותים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת Movez , אשר Movez איננה שולטת או מפקחת עליהם. Movez אינה אחראית לזמינות ו/או לדיוק המידע באתרים אלו ו/או למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. Movez אינה תומכת ואינה אחראית לאף תוכן המוצג באתרים אלו, ​​כולל אך לא מוגבל לתוכן פרסומי, למוצרים או לכל מידע אחר הזמין באתרים כאמור. ככל שתבחר לבקר באתרי אינטרנט, אפליקציות או תוכנות של צד שלישי, או תבחר להשתמש במוצריהם או בשירותיהם, אנא שים לב כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים כאמור יחולו עליך, ועל כל מידע שתחשוף במהלך השימוש בהם. Movez אינה אחראית לתכנים שאליהם מובילים הקישורים וההפניות וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

8. כללי שימוש

מכיוון שאתה מוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ כגון Apple App Store, Google Play Store, Amazon Appstore או ספקים דומים ("ספק הפלטפורמה"). השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לכללי שימוש אשר ספק הפלטפורמה קבע ואשר נוגעים לשימושך באפליקציה ("כללי השימוש"). באחריותך לברר אילו כללי שימוש חלים על השימוש שלך באפליקציה. אתה מתחייב לעמוד בכל כללי השימוש הרלוונטיים של ספק הפלטפורמה והתנאים כאמור מוטמעים בתנאי השימוש אלו על דרך ההפניה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין כללי השימוש המתייחסים אך ורק מצגים של ספק הפלטפורמה, אחריות, הגבלות על השימוש באפליקציה, חובות, הגבלת אחריות (במידה וחלה על ספק פלטפורמה) ו/או הוראות אחרות המטילות אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה, תנאי כללי השימוש הרלוונטיים של ספק הפלטפורמה יחולו. אתה מצהיר כי אינך מנוע על פי כל דין או כללי שימוש חלים מלהוריד את האפליקציה ו/או להשתמש בה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי מי שאסור עליו במפורש על פי דין או כללי שימוש חלים כלשהם להוריד ו/או להשתמש באפליקציה היא אסורה בתכלית.

9. סיום ההתקשרות

Movez רשאית להפסיק או להשעות את הרישיון, החשבון והגישה שלך לאפליקציה ו/או לשירותים (או לכל חלק מהם) באופן מידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות. כל הוראות תנאי שימוש אלה, אשר מטבען נועדו לחול גם לאחר סיום ההתקשרות (כולל, אך לא מוגבל לתניות בעלות, מצגים , שיפוי והגבלת אחריות) יישארו בתוקף מלא גם לאחר סיום ההתקשרות. סיום התקשרות זו לא תפטור את המשתמש מכל התחייבות שנוצרה לפני סיום ההתקשרות ולא תגביל אחריות כלשהי שקיימת מצד המשתמש כלפי Movez.

10. מדיניות פרטיות

השימוש שלך באפליקציה עשוי להביא לאיסוף ועיבוד של נתונים מסוימים ומידע אחר אודותיך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים. האיסוף והשימוש של Movez במידע כזה כפופים למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה ב-https://www.movez.ai/privacy ("מדיניות הפרטיות"). השימוש באפליקציה ו/או בשירותים שלנו, מעיד כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי הסכמת לתנאיה.

11. אחריות ומצגים

הנך מתחייב ומסכים במפורש שהשימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד וכי Movez אינה אחראית למידת שביעות רצונך מאיכות, דיוק וביצועי האפליקציה ו/או השירות. Movez מספקת את האפליקציה ו/או השירותים כמות שהם (""AS IS), בלי שום הצהרות או התחייבויות. Movez אינה מתחייבת כי השימוש בשירותים יהיה בלתי נתון להפרעות, נקי משגיאות או יתאים לדרישותיך. Movez אינה נוטלת אחריות, במפורש או במשתמע, על האפליקציה, השירותים, התכנים והשימוש שלך בהם, לרבות אך לא רק לסחירותם, התאמתם לתכלית מסוימת, דיוקם, זמינותם, בטיחותם, תאימותם, אי-הפרת זכויות, שלמות התגובות והתוצאות שלהן ורשלנות הנובעת מהם.

12. הגבלת אחריות

בשום מקרה בעלי המניות, המנהלים, נושאי המשרה או העובדים של Movez, יהיו אחראים לכל פציעה או לכל נזק אחר, מקרי, עקיף או תוצאתי, לרבות עלויות עבודה, אבדן של מידע, אבדן מוניטין, אבדן רווחים וחסכונות, אבדן של מידע עסקי, או אבדן כספי אחר הנובע או קשור לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים או לחוסר היכולת להשתמש בהם, ללא תלות באופן ההיווצרות ולסוג האחריות הרלוונטית וללא תלות בשאלה האם ל-Movez נודע על נזקים מסוג זה. בשום מקרה, החבות הכספית המצטברת של Movez, בעלי המניות, המנהלים, נושאי המשרה או העובדים שלה, הנובעת מתנאי השימוש או מהשימוש באפליקציה או בשירותים או בקשר אליהם, לא תעלה על הסכום ששילם המשתמש בתמורה לשימוש באפליקציה ובשירותים (ככל ששולם סכום שכזה).

 

13. שיפוי

הנך מתחייב בזאת לפצות ולשפות את Movez ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של Movez, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יוטלו על מי מהם כתוצאה מהבאים: (א) השימוש שלך באפליקציה ו/או בשירותים, ניצולם לרעה ו/או כל פעולה אחרת בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים; (ב) הפרה מצדך של כל אחד מתנאי שימוש אלו או זכויות צד ג', כולל אך לא מוגבל לפגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות של צד ג'; ו-(ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר, עקיף, או תוצאתי שאתה עלול לגרום לצד שלישי באמצעות או בקשר עם האפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Movez שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בכל תביעה הנתונה לשיפוי על מצידך. זכותה של החברה כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, ואתה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם Movez או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך. אתה מתחייב שלא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלך, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של Movez מראש ובכתב.

 

14. דיווח על הפרת זכויות קניין רוחני

Movez מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם לפרטיות ולשמם הטוב של כל משתמשי האפליקציה ו/או השירותים. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך או מפר את זכויותיך החוקיות ו/או הקנייניות, בין היתר לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, נא פנה אלינו בהקדם ובכתב לפי הפרטים שלהלן ואנו נטפל בפנייתך. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעות פרטי הקשר הבאים: [email protected].

 

15. שונות

 

15.1. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באפליקציה ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו, ולא תהייה כל התחשבות בהוראות חוק אחרות אשר עשויות להביא להחלת דינים של כל תחום שיפוט אחר.

 

15.2. תנאי שימוש אלה לצד מדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם השלם בינך לבין Movez ביחס לשימוש באפליקציה ו / או בשירותים, ומחליפים את כל ההבנות וההסכמות הקודמות בנושא זה. Movez שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. Movez תפרסם באפליקציה את תנאי השימוש המעודכנים, ותוקפם של שינוים כאמור יחל מרגע פרסומם באפליקציה (כך שהמשך שימושך באפליקציה ו/או בשירותים יהיה בכפוף לתנאי השימוש המעודכנים. אם שינוי כלשהו בתנאי השימוש אינו מקובל עליך, תוכל להפסיק את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים.

 

15.3. במקרה שבית משפט המוסמך ימצא כי הוראה כלשהי בתנאי השימוש אינה חוקית, תקפה, או שאינה ניתנן לאכיפה, יתר ההוראות יישארו בתוקף מלא. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד Movez מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי Movez בכתב.

 

15.4. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שהשימוש באפליקציה ו/או בשירותים עשוי לצרוך מנפח חבילות הגלישה הסלולרית שבבעלותך על מנת להעלות תמונות וסרטונים מהמכשיר הנייד שלך, כפי שאישרת בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות שלנו.

 

15.5. Movez שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את זמינות התכנים הכלולים באפליקציה ו/או בשירותים בכל עת, כמו גם כל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

 

15.6. Movez רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

 

15.7. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש או בנוגע לאפליקציה ו/או השירותים באופן כללי, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

 

15.8. הנך מצהיר שקראת והבנת את מסמך תנאי השימוש והסכמת לכל הכתוב בו.

הודעת בטיחות

אנא קרא את ההודעה הבאה, אשר מפרטת את הסיכונים הכרוכים בשימוש באפליקציית Movez ("האפליקציה").

על אף שאפליקציה זו זמינה לשימוש בכל גיל, ילדים עשויים לעשות שימוש שאינו בטוח באפליקציה כאשר הם משתמשים בה לבדם. השימוש באפליקציה, על ידי ילדים מתחת לגיל 18, דורש את הסכמת ההורה או האפוטרופוס חוקי - ללא הסכמה כאמור השימוש באפליקציה לא יתאפשר. הנך מסכים שתאפשר לילדיך להשתמש באפליקציה רק לאחר שתוודא שילדיך מודעים לסיכונים הכרוכים בשימוש באפליקציה ולאחר שתוודא שהם מפעילים את האפליקציה בסביבה בטוחה.

כחלק מהשימוש באפליקציה ובשל אופייה של טכנולוגיית המציאות המדומה המוטמעת בה, המשתמש יזיז, באופן חזרתי, את כל גופו, לרבות את הידיים והרגליים, ויכולתו לראות את המרחב הפיזי שסביבו עשויה להיות מוגבלת. כל שימוש פיזי באובייקטים סביבך, כמו גם כל ניסיון לבצע תנועות שהן מעבר ליכולות הפיזיות שלך בעת השימוש באפליקציה עלול לגרום לפציעה או נזק גופני חמור. לכן, בכל פעם שאתה משתמש באפליקציה, עליך לפנות את האזור בו אתה משחק ולוודא שאין בקרבתו אנשים, חיות מחמד או כל מכשול וחפץ אחר בהם אתה עלול לפגוע, להיתקל או להסתבך. בנוסף, עליך לוודא שיש לך את היכולת הפיזית לבצע את התנועות השונות אותן האפליקציה מציעה לבצע.

 

הנך מצהיר שאתה משתמש באפליקציה, או מאשר לילדיך להשתמש באפליקציה, מבחירתך החופשית ועל אחריותך בלבד, תוך שאתה מכיר ומודע לסיכונים הכרוכים בשימוש באפליקציה. סיכונים אלו עלולים לכלול אך אינם מוגבלים לפגיעה פיזית ונפשית, כאב, סבל, חולי, נכות זמנית או קבועה (לרבות שיתוק), אובדן כלכלי ורגשי ומוות, ואתה לוקח בחשבון את כלל הסיכונים הקשורים בשימוש באפליקציה.